Privacybeleid

Privacybeleid

Algemene verklaring

Green Park Hotel Brugge verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren. Wij houden ons aan het Privacybeleid (het ?Beleid?) samen met alle disclaimers die de basis uiteenzetten waarop alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, of die aan ons worden verstrekt met betrekking tot u (?Gegevens?) op welke manier dan ook zullen worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om ons gebruik van persoonsgegevens te begrijpen. Merk op dat het beleid alleen betrekking heeft op levende personen met betrekking tot persoonsgegevens die rechtstreeks op henzelf betrekking hebben, en niet op personen in enige andere hoedanigheid.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen persoonsgegevens van u die u vrijwillig verstrekt wanneer u dergelijke persoonsgegevens aan ons verstrekt, of via onze diensten waarmee u interageert. Wij kunnen ook andere persoonsgegevens over u ontvangen van andere personen, of wij kunnen andere persoonsgegevens over u verkrijgen die ons worden verstrekt in het kader van onze legitieme zakelijke activiteiten.

Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken. Met inbegrip van de volgende in de loop van het verstrekken van diensten aan u, die uw persoonlijke gegevens kunnen bevatten: uw volledige naam; uw adres; uw verschillende e-mailadressen; uw verschillende telefoonnummers, waaronder mobiele telefoonnummers; uw nationaliteit; uw adres; financiële informatie over u, waaronder uw bankrekeninggegevens, creditcardgegevens, of andere betalingsgegevens; details van contracten die u met derden hebt gesloten voor ons om diensten aan u te verlenen; details van uw relatie met andere partijen; details van uw lidmaatschap van professionele of andere organisaties; uw geboortedatum; gegevens over uw kinderen en andere familieleden; medische gegevens, waaronder gegevens over allergieën; gegevens over het kenteken van uw auto; gegevens over uw rijbewijs; gegevens over uw paspoort en alle andere gegevens die u ons vraagt namens u te verwerken, of die wij moeten verwerken om onze rol te kunnen vervullen als leverancier van accommodatie, sportschool, recreatie, detailhandel of voedselgerelateerde diensten aan u.

Wij kunnen ook andere gegevens, die geen persoonsgegevens zijn, verwerken.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens die wij bezitten om:

 • In ons legitiem belang van het adverteren van onze diensten, u te voorzien van informatie, producten of diensten die u van ons vraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren en waar u toestemming hebt gegeven om gecontacteerd te worden voor dergelijke doeleinden, die Accommodatie, Sportschool, Spa, Vrije tijd, Detailhandel, Restaurant, Vergaderingen & Evenementen, Bar service en andere voedsel gerelateerde diensten kunnen omvatten;
 • onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit tussen u en ons gesloten overeenkomsten;
 • in ons rechtmatig belang bij het adverteren van onze diensten, details verstrekken over een getrouwheidsprogramma of promotie;
 • de wetgeving na te leven; en/of
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze diensten, evenementen en producten die voor u van belang kunnen zijn. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, kunt u ons dat laten weten.

Hoe slaan wij uw gegevens op?

Wij zetten ons in voor de bescherming van de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. Hoe doeltreffend moderne beveiligingspraktijken ook zijn, geen enkel fysiek of elektronisch beveiligingssysteem is volledig veilig. Wij kunnen de volledige veiligheid van onze databases niet garanderen, noch kunnen wij garanderen dat de door u verstrekte informatie niet zal worden onderschept wanneer deze via het Internet naar ons wordt verzonden. Wij zullen ons beleid blijven herzien en aanvullende beveiligingsfuncties implementeren naarmate nieuwe technologieën beschikbaar komen.

De overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig en kan gepaard gaan met de overdracht van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit gebeurt doorgaans door het gebruik van cloudoplossingen voor webhosting, e-mailhosting of eigen softwareoplossingen die via de cloud aan ons worden geleverd. Wij geven echter geen toestemming aan derden om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Niet-EER-landen bieden mogelijk geen adequaat beschermingsniveau met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Door uw gegevens te verstrekken, stemt u in met deze overdracht, opslag en verwerking. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die aan ons worden doorgegeven niet garanderen. Elke overdracht van gegevens gebeurt op uw eigen risico. Zodra wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen, gebruiken wij passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens gedurende verschillende periodes volgens ons bewaarschema, waarvan een kopie is opgeslagen in ons gegevensbewaarschema en dat op verzoek verkrijgbaar is bij de algemeen manager van het pand.

Met wie kunnen wij uw gegevens delen?

Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan derden die een dienst aan ons verlenen of in het geval dat wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw gegevens bekend kunnen maken aan de toekomstige verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa of indien wij verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze rechten, eigendommen of veiligheid van personeel of klanten te beschermen. Details over aan wie wij momenteel uw Gegevens bekendmaken zijn beschikbaar door contact op te nemen met de algemeen manager van het pand. Sommige jurisdicties hebben mogelijk geen adequate waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, en waar dit het geval is voldoen wij aan hoofdstuk 5 van de General Data Protection Regulation (?GDPR?) om een alternatieve methode te bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Hoe kunt u toegang krijgen tot de informatie die wij over u hebben?

Als individu hebt u krachtens de EU-wetgeving bepaalde rechten om ons te verzoeken informatie te verstrekken of wijzigingen aan te brengen in de manier waarop wij gegevens over u verwerken. Deze rechten gelden in bepaalde omstandigheden en worden hieronder uiteengezet:

1. Het recht op toegang tot gegevens die op u betrekking hebben ("toegangsrecht?).

2. Het recht om gegevens over u te rectificeren/corrigeren (?recht op rectificatie?)

3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben (?recht van bezwaar?)

4. Het recht om de verwerking van op u betrekking hebbende gegevens te beperken (?recht op beperking?)

5. Het recht om uw gegevens te wissen/verwijderen (d.w.z. het "recht op wissen")

6. Het recht om bepaalde gegevens over u over te dragen van de ene organisatie naar de andere ("recht op gegevensoverdraagbaarheid?)

Indien u toegang wenst te krijgen tot de gegevens die wij over u bewaren, kunt u contact opnemen met [email protected]

Wijzigingen in dit beleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij die wijzigingen hier bekendmaken, zodat u kunt zien welke informatie wij verzamelen, hoe wij die informatie kunnen gebruiken en in welke omstandigheden wij die informatie kunnen vrijgeven. Door onze site of onze diensten te blijven gebruiken of anderszins gegevens te verstrekken nadat wij dergelijke wijzigingen hebben bekendgemaakt, aanvaardt u en stemt u in met het gewijzigde beleid.

De verantwoordelijke voor de toepassing van GDPR is Green Park Hotel Brugge

Contacteer ons

Vragen, opmerkingen, verzoeken en klachten in verband met dit beleid en de informatie waarover wij beschikken, zijn welkom en moeten worden gericht aan [email protected]. Alle verzoeken zullen snel en efficiënt worden behandeld.

Privacybeleid van de website

Deze verklaring heeft betrekking op ons privacybeleid in verband met deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van andere websites. Eventuele externe links naar andere websites zijn duidelijk als zodanig herkenbaar. Sommige technische termen die in deze verklaring worden gebruikt, worden aan het eind van deze pagina verklaard. Wij wijzen u erop dat het in bepaalde gevallen noodzakelijk kan zijn dat wij met u communiceren, in ieder geval om administratieve of operationele redenen in verband met uw reservering of onze diensten.

Green Park Hotel Brugge respecteert ten volle uw recht op privacy, en zal geen persoonlijke informatie over u verzamelen op deze website zonder uw duidelijke toestemming. Alle persoonlijke informatie, die u vrijwillig aan ons verstrekt, zal worden behandeld met de hoogste normen van veiligheid en vertrouwelijkheid, strikt in overeenstemming met de Data Protection Acts, 1988 & 2003.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

Green Park Hotel Brugge verzamelt geen persoonlijke gegevens over u op deze website, met uitzondering van informatie die u vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld via het boekingsproces, door ons een e-mail te sturen of door gebruik te maken van ons online feedbackformulier). Alle informatie die u op deze manier verstrekt, wordt niet aan derden ter beschikking gesteld, en wordt door ons alleen gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Verzameling en gebruik van technische informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. De website maakt gebruik van optimale en tijdelijke sessiecookies. Tijdelijke sessiecookies stellen de webbrowser van een bezoeker in staat om te onthouden welke pagina's op deze website al eerder zijn bezocht. Bezoekers kunnen deze website gebruiken zonder verlies van functionaliteit als cookies zijn uitgeschakeld in de webbrowser.

Technische gegevens in verband met bezoeken aan deze website worden door onze internet service provider voor onze statistische doeleinden bijgehouden. Er wordt geen informatie verzameld die door ons kan worden gebruikt om bezoekers van de website te identificeren. De technische gegevens die worden geregistreerd, beperken zich tot de volgende items:

 • Het IP-adres van de webserver van de bezoeker
 • De gebruikte top-level domeinnaam (bijvoorbeeld .ie, .com, .org, .net)
 • Het vorige websiteadres vanwaar de bezoeker ons heeft bereikt, inclusief de gebruikte zoektermen
 • Clickstreamgegevens die het verkeer van bezoekers op deze website weergeven (bijvoorbeeld bezochte pagina's en gedownloade documenten)
 • Het type webbrowser dat door de bezoeker van de website wordt gebruikt

Green Park Hotel Brugge zal geen poging ondernemen om individuele bezoekers te identificeren, of om de hierboven vermelde technische gegevens met een individu in verband te brengen. Het is het beleid van Green Park Hotel Brugge om dergelijke technische informatie met betrekking tot individuele bezoekers van de website nooit aan derden mee te delen (met uitzondering van onze internet service provider, die dergelijke gegevens in onze naam registreert en die in dit verband aan geheimhoudingsbepalingen gebonden is), tenzij wij daartoe bij wet verplicht zijn. De technische informatie zal uitsluitend door Green Park Hotel Brugge worden gebruikt en enkel voor statistische en andere administratieve doeleinden. U dient er rekening mee te houden dat technische gegevens, die wij niet in verband kunnen brengen met een identificeerbare persoon, geen "persoonsgegevens" vormen in de zin van de Data Protection Acts, 1988 & 2003.

Chatbot

Onze website beschikt over een chatbot die uw naam, telefoonnummer en e-mailadres verzamelt. Deze informatie wordt alleen door Green Park Hotel Brugge zelf gebruikt en alle gegevens worden na 365 dagen of op verzoek van de gast gewist.

Verklarende woordenlijst van gebruikte technische termen:

Webbrowser

Het stukje software dat u gebruikt om webpagina's te lezen. Voorbeelden zijn Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari en Opera.

IP-adres

De identificatiegegevens van uw computer (of de computer van uw internetbedrijf), uitgedrukt in "internet protocol"-code (bijvoorbeeld 192.168.0.101). Elke computer die met het web is verbonden, heeft een uniek IP-adres, hoewel het adres niet altijd hetzelfde is wanneer een verbinding wordt gemaakt.

Cookies

Kleine stukjes informatie, opgeslagen in eenvoudige tekstbestanden, die door een website op uw computer worden geplaatst. Cookies kunnen door de website worden gelezen bij uw volgende bezoeken. De in een cookie opgeslagen informatie kan betrekking hebben op uw surfgedrag op de webpagina, of een uniek identificatienummer, zodat de website u kan "onthouden" op uw

Algemene verklaring
Green Park Hotel Brugge verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren. Wij houden ons aan het Privacybeleid (het ?Beleid?) samen met alle disclaimers die de basis uiteenzetten waarop alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, of die aan ons worden verstrekt met betrekking tot u (?Gegevens?) op welke manier dan ook zullen worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om ons gebruik van persoonsgegevens te begrijpen. Merk op dat het beleid alleen betrekking heeft op levende personen met betrekking tot persoonsgegevens die rechtstreeks op henzelf betrekking hebben, en niet op personen in enige andere hoedanigheid.

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen persoonsgegevens van u die u vrijwillig verstrekt wanneer u dergelijke persoonsgegevens aan ons verstrekt, of via onze diensten waarmee u interageert. Wij kunnen ook andere persoonsgegevens over u ontvangen van andere personen, of wij kunnen andere persoonsgegevens over u verkrijgen die ons worden verstrekt in het kader van onze legitieme zakelijke activiteiten.

Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken. Met inbegrip van de volgende in de loop van het verstrekken van diensten aan u, die uw persoonlijke gegevens kunnen bevatten: uw volledige naam; uw adres; uw verschillende e-mailadressen; uw verschillende telefoonnummers, waaronder mobiele telefoonnummers; uw nationaliteit; uw adres; financiële informatie over u, waaronder uw bankrekeninggegevens, creditcardgegevens, of andere betalingsgegevens; details van contracten die u met derden hebt gesloten voor ons om diensten aan u te verlenen; details van uw relatie met andere partijen; details van uw lidmaatschap van professionele of andere organisaties; uw geboortedatum; gegevens over uw kinderen en andere familieleden; medische gegevens, waaronder gegevens over allergieën; gegevens over het kenteken van uw auto; gegevens over uw rijbewijs; gegevens over uw paspoort en alle andere gegevens die u ons vraagt namens u te verwerken, of die wij moeten verwerken om onze rol te kunnen vervullen als leverancier van accommodatie, sportschool, recreatie, detailhandel of voedselgerelateerde diensten aan u.

Wij kunnen ook andere gegevens, die geen persoonsgegevens zijn, verwerken.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens die wij bezitten om:

In ons legitiem belang van het adverteren van onze diensten, u te voorzien van informatie, producten of diensten die u van ons vraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren en waar u toestemming hebt gegeven om gecontacteerd te worden voor dergelijke doeleinden, die Accommodatie, Sportschool, Spa, Vrije tijd, Detailhandel, Restaurant, Vergaderingen & Evenementen, Bar service en andere voedsel gerelateerde diensten kunnen omvatten;
onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit tussen u en ons gesloten overeenkomsten;
in ons rechtmatig belang bij het adverteren van onze diensten, details verstrekken over een getrouwheidsprogramma of promotie;
de wetgeving na te leven; en/of
u te informeren over wijzigingen van onze diensten.
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze diensten, evenementen en producten die voor u van belang kunnen zijn. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, kunt u ons dat laten weten.

Hoe slaan wij uw gegevens op?
Wij zetten ons in voor de bescherming van de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. Hoe doeltreffend moderne beveiligingspraktijken ook zijn, geen enkel fysiek of elektronisch beveiligingssysteem is volledig veilig. Wij kunnen de volledige veiligheid van onze databases niet garanderen, noch kunnen wij garanderen dat de door u verstrekte informatie niet zal worden onderschept wanneer deze via het Internet naar ons wordt verzonden. Wij zullen ons beleid blijven herzien en aanvullende beveiligingsfuncties implementeren naarmate nieuwe technologieën beschikbaar komen.

De overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig en kan gepaard gaan met de overdracht van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit gebeurt doorgaans door het gebruik van cloudoplossingen voor webhosting, e-mailhosting of eigen softwareoplossingen die via de cloud aan ons worden geleverd. Wij geven echter geen toestemming aan derden om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Niet-EER-landen bieden mogelijk geen adequaat beschermingsniveau met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Door uw gegevens te verstrekken, stemt u in met deze overdracht, opslag en verwerking. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die aan ons worden doorgegeven niet garanderen. Elke overdracht van gegevens gebeurt op uw eigen risico. Zodra wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen, gebruiken wij passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens gedurende verschillende periodes volgens ons bewaarschema, waarvan een kopie is opgeslagen in ons gegevensbewaarschema en dat op verzoek verkrijgbaar is bij de algemeen manager van het pand.

Met wie kunnen wij uw gegevens delen?
Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan derden die een dienst aan ons verlenen of in het geval dat wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw gegevens bekend kunnen maken aan de toekomstige verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa of indien wij verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze rechten, eigendommen of veiligheid van personeel of klanten te beschermen. Details over aan wie wij momenteel uw Gegevens bekendmaken zijn beschikbaar door contact op te nemen met de algemeen manager van het pand. Sommige jurisdicties hebben mogelijk geen adequate waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, en waar dit het geval is voldoen wij aan hoofdstuk 5 van de General Data Protection Regulation (?GDPR?) om een alternatieve methode te bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Hoe kunt u toegang krijgen tot de informatie die wij over u hebben?

Als individu hebt u krachtens de EU-wetgeving bepaalde rechten om ons te verzoeken informatie te verstrekken of wijzigingen aan te brengen in de manier waarop wij gegevens over u verwerken. Deze rechten gelden in bepaalde omstandigheden en worden hieronder uiteengezet:

1. Het recht op toegang tot gegevens die op u betrekking hebben ("toegangsrecht?).

2. Het recht om gegevens over u te rectificeren/corrigeren (?recht op rectificatie?)

3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben (?recht van bezwaar?)

4. Het recht om de verwerking van op u betrekking hebbende gegevens te beperken (?recht op beperking?)

5. Het recht om uw gegevens te wissen/verwijderen (d.w.z. het "recht op wissen")

6. Het recht om bepaalde gegevens over u over te dragen van de ene organisatie naar de andere ("recht op gegevensoverdraagbaarheid?)

Indien u toegang wenst te krijgen tot de gegevens die wij over u bewaren, kunt u contact opnemen met [email protected]

Wijzigingen in dit beleid
Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij die wijzigingen hier bekendmaken, zodat u kunt zien welke informatie wij verzamelen, hoe wij die informatie kunnen gebruiken en in welke omstandigheden wij die informatie kunnen vrijgeven. Door onze site of onze diensten te blijven gebruiken of anderszins gegevens te verstrekken nadat wij dergelijke wijzigingen hebben bekendgemaakt, aanvaardt u en stemt u in met het gewijzigde beleid.

De verantwoordelijke voor de toepassing van GDPR is Green Park Hotel Brugge

Contacteer ons
Vragen, opmerkingen, verzoeken en klachten in verband met dit beleid en de informatie waarover wij beschikken, zijn welkom en moeten worden gericht aan [email protected]. Alle verzoeken zullen snel en efficiënt worden behandeld.

Privacybeleid van de website
Deze verklaring heeft betrekking op ons privacybeleid in verband met deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van andere websites. Eventuele externe links naar andere websites zijn duidelijk als zodanig herkenbaar. Sommige technische termen die in deze verklaring worden gebruikt, worden aan het eind van deze pagina uitgelegd. Wij wijzen u erop dat het in bepaalde gevallen noodzakelijk kan zijn dat wij met u communiceren, in ieder geval om administratieve of operationele redenen met betrekking tot uw reservering of onze diensten.

Green Park Hotel Brugge respecteert ten volle uw recht op privacy, en zal geen persoonlijke informatie over u verzamelen op deze website zonder uw duidelijke toestemming. Alle persoonlijke informatie, die u vrijwillig aan ons verstrekt, zal worden behandeld met de hoogste normen van veiligheid en vertrouwelijkheid, strikt in overeenstemming met de Data Protection Acts, 1988 & 2003.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie
Green Park Hotel Brugge verzamelt geen persoonlijke gegevens over u op deze website, met uitzondering van informatie die u vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld via het boekingsproces, door ons een e-mail te sturen of door gebruik te maken van ons online feedbackformulier). Alle informatie die u op deze manier verstrekt, wordt niet aan derden ter beschikking gesteld, en wordt door ons alleen gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Verzameling en gebruik van technische informatie
Deze website maakt gebruik van cookies. De website maakt gebruik van optimale en tijdelijke sessiecookies. Tijdelijke sessiecookies stellen de webbrowser van een bezoeker in staat om te onthouden welke pagina's op deze website al eerder zijn bezocht. Bezoekers kunnen deze website gebruiken zonder verlies van functionaliteit als cookies zijn uitgeschakeld in de webbrowser.

Technische gegevens in verband met bezoeken aan deze website worden door onze internet service provider voor onze statistische doeleinden bijgehouden. Er wordt geen informatie verzameld die door ons kan worden gebruikt om bezoekers van de website te identificeren. De technische gegevens die worden geregistreerd, beperken zich tot de volgende items:

Het IP-adres van de webserver van de bezoeker
De gebruikte top-level domeinnaam (bijvoorbeeld .ie, .com, .org, .net)
Het vorige websiteadres vanwaar de bezoeker ons heeft bereikt, inclusief de gebruikte zoektermen
Clickstreamgegevens die het verkeer van bezoekers op deze website weergeven (bijvoorbeeld bezochte pagina's en gedownloade documenten)
Het type webbrowser dat door de bezoeker van de website wordt gebruikt
Green Park Hotel Brugge zal geen poging ondernemen om individuele bezoekers te identificeren, of om de hierboven vermelde technische gegevens met een individu in verband te brengen. Het is het beleid van Green Park Hotel Brugge om dergelijke technische informatie met betrekking tot individuele bezoekers van de website nooit aan derden mee te delen (met uitzondering van onze internet service provider, die dergelijke gegevens in onze naam registreert en die in dit verband aan geheimhoudingsbepalingen gebonden is), tenzij wij daartoe bij wet verplicht zijn. De technische informatie zal uitsluitend door Green Park Hotel Brugge worden gebruikt en enkel voor statistische en andere administratieve doeleinden. U dient er rekening mee te houden dat technische gegevens, die wij niet in verband kunnen brengen met een identificeerbare persoon, geen "persoonsgegevens" vormen in de zin van de Data Protection Acts, 1988 & 2003.

Chatbot
Onze website beschikt over een chatbot die uw naam, telefoonnummer en e-mailadres verzamelt. Deze informatie wordt alleen door Green Park Hotel Brugge zelf gebruikt en alle gegevens worden na 365 dagen of op verzoek van de gast gewist.

Verklarende woordenlijst van gebruikte technische termen:
Webbrowser
Het stukje software dat u gebruikt om webpagina's te lezen. Voorbeelden zijn Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari en Opera.

IP-adres
De identificatiegegevens van uw computer (of de computer van uw internetbedrijf), uitgedrukt in "internet protocol"-code (bijvoorbeeld 192.168.0.101). Elke computer die met het web is verbonden, heeft een uniek IP-adres, hoewel het adres niet altijd hetzelfde is wanneer een verbinding wordt gemaakt.

Cookies
Kleine stukjes informatie, opgeslagen in eenvoudige tekstbestanden, die door een website op uw computer worden geplaatst. Cookies kunnen door de website worden gelezen bij uw volgende bezoeken. De in een cookie opgeslagen informatie kan betrekking hebben op uw surfgedrag op de webpagina, of een uniek identificatienummer zodat de website u bij een volgend bezoek kan "onthouden". Over het algemeen bevatten cookies geen persoonlijke informatie aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd, tenzij u dergelijke informatie aan de website hebt verstrekt.

terugkerend bezoek. In het algemeen bevatten cookies geen persoonlijke informatie aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd, tenzij u dergelijke informatie aan de website hebt verstrekt. 

Selecteer uw data
Aankomst
Zat
07
Sep 2019
Vertrek
Zon
08
Sep 2019
5 redenen om te blijven
 • Minstens €5 Goedkoper
 • Gratis parkeren
 • Gratis annulering
 • Exclusieve toegang tot ons getrouwheidsprogramma
 • Geen betaling nodig vandaag